Академик Любомир Кръстанов. Биобиблиография

Цена: 20 лв

През 2008 година се навършиха 100 години от рождението на акад. Любомир Кръстанов Кръстанов. Той е едно от най-големите имена на българската геофизична наука, физикохимия и метеорология. С името на акад. Л. Кръстанов са свързани резултатите, касаещи механизма на растеж на кристали по метода Кръстанов-Странски, които в научната литература се цитират и до днес. В същото време той е не само създател на Геофизичния институт на БАН (днес ГФИ „Акад. Л. Кръстанов”), но и основен организатор на геофизичните науки в България. Освен дългогодишен директор на Геофизичния институт при БАН (1962-1977 г.), той е ръководител на катедрата по Метеорология и геофизика при СУ "Св. Кл. Охридски" (1958-1974 г.), бил е директор на Института по хидрология и метеорология при БАН (днес НИМХ)(1954-1959 г.), а в периода 1960-1968 г. е заместник-председател и председател на Българската академия на науките и народен деятел на науката (1965 г.).

Изтъкнат учен и изследовател в областта на физика на атмосферата, организатор на науката, с безспорен принос за успешни структурни промени и за създаване на нови научни институти към БАН, уважаван университетски професор, дълбоко принципен, акад. Л. Кръстанов се откроява като една от най-ярките фигури в българската наука. Безспорен е неговият международен авторитет като изтъкнат творец в областта на физика на атмосферата. Той е един от основоположниците на съвременната теория на кондензационните и кристализационни процеси в атмосферата и общопризнат пионер на точното количествено третиране на проблемите на образуването на течната кристална фаза в атмосферата и образуването на облаците и валежите. Неговите постижения в тези области са широко известни на международната научна общност и са навлезли във всички монографии като важен принос в науката.

С биобиблиографския указател „Акад. Любомир Кръстанов” се поставя началото на една амбициозна идея-проект да бъде възстановена традицията издателството на Българската академия на науките „Проф. М. Дринов” да отпечатва персонални биобиблиографски указатели за изтъкнати български учени и общественици, членове на БАН, по повод на техни годишнини. Тези информационни издания, които ще могат да се разпространяват и по електронен път, ще направят възможно информирането на световната научна общност с персоналните научно-изследователски постижения на българските учени.

Поръчай

Обратно горе