Жестов речник по човекът и природата, физика и астрономия

Цена: 10 лв

Поставените цели пред речника по “Човекът и природата”, физика и астрономия са:

1. Да облекчи процеса на обучение по предметите “Човекът и природата” в V и VI клас и по физика и астрономия в VII и VIII клас в специалните училища за деца с увреден слух и в общообразователните училища, в които има интегрирани ученици със слухови нарушения;

2. Да подпомогне зрителното възприемане на физичните термини, обозначаващи състояния, явления, процеси и величини от учениците, които са с увреден слух;

3. Да насочи вниманието на преподаватели, родители и ученици към интересния свят, култура и език на нечуващите хора;

4. Да допринесе за частичното въвеждане на билингвизма (използването на български и жестов език) в училищата за деца с увреден слух и в масовите училища, в които има интегрирани ученици със слухови нарушения;

5. Да обогати същетвуващият български жестов език със специфични термини от областта на физичните и природни науки.

Понятията в речника са разделени по класове и ядра, съобразно публикуваните учебни програми и проектите за тях.

Структура на жестовия речник

На всяка страница са разположени 3 снимки на жестове със съответните стрелки и графични изображения, указващи посоката и вида на движенията. Старали сме се комбинацията от жестове, обясняващи един термин да са средно два - три на брой в съответствие с целта на речника и със световната практика. До снимките се намират: терминът на български език; терминът на английски език; правилният начин за произнасяне (транскрипция), която е представена с български букви; описание на същността на думата; обяснение на движенията по време на изпълнение на жеста; обяснение на произхода на жеста; 

Поръчай

Обратно горе