За нас

Казвам се Светослава Съева
Завърших средното си образование в паралелка с хуманитарен профил през 1997 г. След това започнах следването си в Софийски университет “Св. Климент Охридски” специалност “Специална педагогика” със специализация слухово – речева рехабилитация. Магистърската ми степен също е в областта на слухово – речевата рехабилитация. Още по време на следването си започнах да работя с деца и ученици с нарушения, предимно с увреден слух, но не липсваха и такива с умствена изостаналост, множество нарушения и др. В последствие обучавах и деца с аутизъм, с различни синдроми и комбинации от нарушения. От 2002 г. работя като асистент по слухово – речева рехабилитация в Югозападен университет “Неофит Рилски” в гр. Благоевград www.swu.bg. Работата със студентите е истинско предизвикателство и удоволствие.

През последните години се интересувам по – задълбочено от способността на глухите лица да овладеят английски език (в писмена и устна форма). Работя върху стратегия, която би подпомогнала и значително би улеснила този процес, която е и същността на дисертационната ми разработка. 


Професионална автобиография http://acad.swu.bg/cv.php?uid=svetla
E-mail: s_saeva@mail .bg

 

 

 

 

Милен Замфиров

Образование

Специална педагогика (бакалавър)   - 1998 г. СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП

Специална педагогика (магистър)- 1999 г. СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП

Физика (бакалавър) – 2002 г. ЮЗУ „Неофит Рилски”, Природоматематически факултет

Математика и информатика - 2013 г. СУ „Св. Климент Охридски”, ФМИ

Информационни технологии (СДК) – 2006 г.,  СУ „Св. Климент Охридски”, ФМИ

Математика (СДК) – 2011 г.,  СУ „Св. Климент Охридски”, ФМИ

CISCO (Certified Network Associate). – 2006 НБУ,  CISCO академия

Удостоверение за завършено обучение  по Човекът и природата – 2007 г. Национален педагогически център

І клас квалификация – (2009 г.) СУ „Св. Климент Охридски”, ДИУУ

 

Научни степени

Доктор – 2008 г. (ВАК)

Доктор на науките - 2017 г. ВТУ "Кирил и Методий"

 

Наукометричните данни

- Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по Човекът и природата (2012);

- Техника на учебния експеримент по Човекът и природата за ученици със специални образователни потребности (2012).

- Специфични форми на работа по математина и информатика за деца и ученици със специални образователни потребности (2015).

-  Жестов речник по Човекът и природата, Физика и Астрономия (2004).

- Методика на обучението по човекът и природата за лица със слухови нарушения (2010)

- Методика на обучението по физика за глухи за 7. клас. (2010)

Над 100 публикации в специализирани научни издания (български и чуждестранни с импакт-фактор), както и научно-популярни статии и биобиблиографии .

7 мултимедийни продукти и програми в областта на специалната педагогика, някои от които са награждавани на педагогически форуми:

-Мултимедиен специализиран български жестов език по Човекът и природата (2005) (Грамота за награда в 4-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ);

-Първи стъпки Физика за глухи (2006);

-Първи стъпки в жестовия език (2008) ;

-Английски език за хора с увреден слух (начинаещи) (2005) (Награда в 5-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ); 

-Играй и учи с мишка (математика за първи клас за ученици със СОП); (Награда в 8-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ);

-Смятането лесно (математика за втори клас за ученици със СОП);(Награда в 9-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ);

-Магията на числата (математика за трети клас за ученици със СОП).(Награда в 10-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ);

- Математика за всички (математика за четвърти клас за ученици със СОП).(Награда в 11-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ);

 

Учителски и експертен опит

От 1998 г. до 2001 г. работи като учител в начален курс в частно училище, като основната дейност е занимания с ученици със специални образователни потребности.

От 2005 г. работи като учител по информационни технологии и физика и астрономия.

От 2001 г. до 2009 г. е координатор и изпълнителен директор на Дневен Център Покров Богородичен. Като такъв  е ангажиран с цялостното координиране на процесите рехабилитация и интеграция на ученици със специални образователни потребности. През този период са интегрирани и приобщени в общообразователни училища  над 100 ученика с различни увреждания.

От 2002 до 2003 г. е консултант в Междуведомствената комисия за изготвяне на Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета.

През 2003 г. е обучител на учители на помощно училище - интернат “Н. Й. Вапцаров” в работа със съвременни средства и методи за психологическа и логопедична оценка по съвместен проект на GloBul и БЧК.

През 2004 г. е обучител на социални работници за изготвяне на програма за обучение и ръководство във Враца по договор с Министерство на труда и социалната политика и UNDP.

 

Научен сътрудник

Като научен сътрудник в ИКИ – БАН е ангажиран в областта на природните науки, като основните занимания са  статистическа обработка на различни видове метеорологични и климатични данни (ИЯИЯЕ - БАН) към Базова Екологична Обсерватория – Мусала.

Създаден авторски софтуер за ефективната обработка на данните (beo.cointech.net)

 

Преподавателски опит

От 2008 г. хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” по разработена от него учебна програма по дисциплината „Формиране на умения за работа по проекти”.

От 2009 г. след спечелен конкурс е старши асистент в СУ „Св. Климент Охридски”, от 2010 г. – главен асистент, от 2013 г. - доцент по специална педагогика.

Титуляр на следните учебни дисциплини:

-Специфични форми на работа по математика и информатика (І и II част) за деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм

-Специфични форми на обучение по природни науки и екология за ученици с умствена изостаналост и аутизъм

-Методика на обучението по математика при деца с увреден слух

-Методика на обучението по математика в начална училищна възраст

 

Специализации

Участвал е в специализации в Серик (Турция, 2005), Марбург (Германия, 2007), ЦЕРН (Швейцария, 2010), Дубна (Русия, 2011), Рейкявик (Исландия, 2012 г), Лимасол (Кипър, 2013 г.), Рейкявик (Исландия, 2014 г), Акурейри (Исландия, 2015)

 

Членство в редколегии

Член на редколегията на сп. Светът на физиката (отговорен секретар) (wop.fpni.eu) - 2008-2015 г.

Редактор в International journal of innovation and applied studies - от 2013 г. - досега.

Peer-reviewer в The Journal of Educational Technology & Society - от 2014 г. -досега

Обратно горе