За нас

доц. дпн Милен Замфиров

Понастоящем преподавател в катедра Специална педагогика и логопедия на СУ "Св. Климент Охридски" и във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Ръководител на Университетския център Академия за деца към СУ "Св. Климент Охридски".

Образование

Специална педагогика (бакалавър)   - 1998 г. СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП

Специална педагогика (магистър)- 1999 г. СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП

Физика (бакалавър) – 2002 г. ЮЗУ „Неофит Рилски”, Природоматематически факултет

Математика и информатика - 2013 г. СУ „Св. Климент Охридски”, ФМИ

Информационни технологии (СДК) – 2006 г.,  СУ „Св. Климент Охридски”, ФМИ

Математика (СДК) – 2011 г.,  СУ „Св. Климент Охридски”, ФМИ

CISCO (Certified Network Associate). – 2006 НБУ,  CISCO академия

Удостоверение за завършено обучение  по Човекът и природата – 2007 г. Национален педагогически център

І клас квалификация – (2009 г.) СУ „Св. Климент Охридски”, ДИУУ

 

Научни степени

Доктор – 2008 г. (ВАК)

Доктор на науките - 2017 г. ВТУ "Кирил и Методий"

 

Монографии

- Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по Човекът и природата (2012);

- Техника на учебния експеримент по Човекът и природата за ученици със специални образователни потребности (2012).

- Специфични форми на работа по математина и информатика за деца и ученици със специални образователни потребности (2015).

-Всичко, което знаем за причините за аутизма. София, 2017

-Всичко, което знаем за причините за аутизма (второ, допълнено и преработено издание). София, 2017

-Обучение на ученици със зрителни затруднения по математика (на брайл). софия, 2018

-Дислексия Дискалкулия Деконструкция. София, 2018

Над 150 публикации в специализирани научни издания (български и чуждестранни с импакт-фактор), както и научно-популярни статии и биобиблиографии .

7 мултимедийни продукти и програми в областта на специалната педагогика, някои от които са награждавани на педагогически форуми:

Учителски и експертен опит

От 1998 г. до 2001 г. работи като учител в начален курс в частно училище, като основната дейност е занимания с ученици със специални образователни потребности.

От 2005 г. работи като учител по информационни технологии и физика и астрономия.

От 2001 г. до 2009 г. е координатор и изпълнителен директор на Дневен Център Покров Богородичен. 

От 2002 до 2003 г. е консултант в Междуведомствената комисия за изготвяне на Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета.

През 2003 г. е обучител на учители на помощно училище - интернат “Н. Й. Вапцаров”.

През 2004 г. е обучител на социални работници за изготвяне по договор с Министерство на труда и социалната политика и UNDP.

Специализации

Участвал е в специализации в Серик (Турция, 2005), Марбург (Германия, 2007), ЦЕРН (Швейцария, 2010), Дубна (Русия, 2011), Рейкявик (Исландия, 2012 г), Лимасол (Кипър, 2013 г.), Рейкявик (Исландия, 2014 г), Акурейри (Исландия, 2015)

 

Казвам се Светослава Съева

Завърших средното си образование в паралелка с хуманитарен профил през 1997 г. След това започнах следването си в Софийски университет “Св. Климент Охридски” специалност “Специална педагогика” със специализация слухово – речева рехабилитация. Магистърската ми степен също е в областта на слухово – речевата рехабилитация. Още по време на следването си започнах да работя с деца и ученици с нарушения, предимно с увреден слух, но не липсваха и такива с умствена изостаналост, множество нарушения и др. В последствие обучавах и деца с аутизъм, с различни синдроми и комбинации от нарушения. От 2002 г. работя като асистент по слухово – речева рехабилитация в Югозападен университет “Неофит Рилски” в гр. Благоевград www.swu.bg. Работата със студентите е истинско предизвикателство и удоволствие.

През последните години се интересувам по – задълбочено от способността на глухите лица да овладеят английски език (в писмена и устна форма). Работя върху стратегия, която би подпомогнала и значително би улеснила този процес, която е и същността на дисертационната ми разработка. 


Професионална автобиография https://ais.swu.bg/profile/s_saeva
E-mail: s_saeva@mail .bg

Обратно горе