За нас

Милен Замфиров

Образование

Специална педагогика (бакалавър)   - 1998 г. СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП

Специална педагогика (магистър)- 1999 г. СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП

Физика (бакалавър) – 2002 г. ЮЗУ „Неофит Рилски”, Природоматематически факултет

Информационни технологии (СДК) – 2006 г.,  СУ „Св. Климент Охридски”, ФМИ

Математика (СДК) – 2011 г.,  СУ „Св. Климент Охридски”, ФМИ

CISCO (Certified Network Associate). – 2006 НБУ,  CISCO академия

Удостоверение за завършено обучение  по Човекът и природата – 2007 г. Национален педагогически център

 

Научни степени

Доктор – 2008 г. (ВАК)

І клас квалификация – (2009 г.) СУ „Св. Климент Охридски”, ДИУУ

 

 

Наукометричните данни

- Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по Човекът и природата (2012);

 - Техника на учебния експеримент по Човекът и природата за ученици със специални образователни потребности (2012).

 - Специфични форми на работа по математиа и информатика за деца и ученици със специални образователни потребности (2015).

-  Жестов речник по Човекът и природата, Физика и Астрономия (2004).

- Методика на обучението по човекът и природата за лица със слухови нарушения (2010)

- Методика на обучението по физика за глухи за 7. клас. (2010)

-Мултимедиен специализиран български жестов език по Човекът и природата (2005) (Грамота за награда в 4-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ); 

-Първи стъпки Физика за глухи (2006);

Първи стъпки в жестовия език (2008) ; 

-Английски език за хора с увреден слух (начинаещи) (2005) (Награда в 5-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ); 

-Играй и учи с мишка (математика за първи клас за ученици със СОП); (Награда в 8-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ);

-Смятането лесно (математика за втори клас за ученици със СОП);(Награда в 9-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ);

-Магията на числата (математика за трети клас за ученици със СОП).(Награда в 10-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ);

- Математика за всички (математика за четвърти клас за ученици със СОП).(Награда в 11-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ);

 

Учителски и експертен опит

От 1998 г. до 2001 г. работи като учител в начален курс в частно училище, като основната дейност е занимания с ученици със специални образователни потребности.

От 2005 г. работи като учител по информационни технологии и физика и астрономия.

От 2001 г. до 2009 г. е координатор и изпълнителен директор на Дневен Център Покров Богородичен. Като такъв  е ангажиран с цялостното координиране на процесите рехабилитация и интеграция на ученици със специални образователни потребности. През този период са интегрирани и приобщени в общообразователни училища  над 100 ученика с различни увреждания.

От 2002 до 2003 г. е консултант в Междуведомствената комисия за изготвяне на Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета.

През 2003 г. е обучител на учители на помощно училище - интернат “Н. Й. Вапцаров” в работа със съвременни средства и методи за психологическа и логопедична оценка по съвместен проект на GloBul и БЧК.

През 2004 г. е обучител на социални работници за изготвяне на програма за обучение и ръководство във Враца по договор с Министерство на труда и социалната политика и UNDP.

 

Научен сътрудник

Като научен сътрудник в ИКИ – БАН е ангажиран в областта на природните науки, като основните занимания са  статистическа обработка на различни видове метеорологични и климатични данни (ИЯИЯЕ - БАН) към Базова Екологична Обсерватория – Мусала.

Създаден авторски софтуер за ефективната обработка на данните (beo.cointech.net)

 

Преподавателски опит

От 2008 г. хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” по разработена от него учебна програма по дисциплината „Формиране на умения за работа по проекти”.

От 2009 г. след спечелен конкурс е старши асистент в СУ „Св. Климент Охридски”, от 2010 г. – главен асистент, от 2014 г. - доцент по специална педагогика.

Титуляр на следните учебни дисциплини: 

 

Специализации

Участвал е в специализации в Серик (Турция, 2005), Марбург (Германия, 2007), ЦЕРН (Швейцария, 2010), Дубна (Русия, 2011), Рейкявик (Исландия, 2012 г), Лимасол (Кипър, 2013 г.), Рейкявик (Исландия, 2014 г), Акурейри (Исландия, 2015)

 

Членство в редколегии

Член на редколегията на сп. Светът на физиката (отговорен секретар) (wop.fpni.eu)

Обратно горе