Мощност на тока
седми клас * 1 ядро  
Electric power [илектрик пауъ]
Electric power

 

  Мощност на тока
       
 

Работата, извършена от електрически ток за единица време. Във верига за постоянен ток електрическата мощност P = U.I (U - напрежение, I - ток). Във верига за променлив ток се различават активна мощност, реактивна мощност и привидна мощност. При трифазна система електрическата мощност се определя като сума от мощностите на отделните фази.

Активна мощност. Електрическа мощност във верига за променлив ток, която се отдава от веригата към включени към нея потребители и се превръща в друг вид мощност (топлинна, механична). Зависи от ефективната стойност на напрежението U, от големината на тока I и от фактора на мощността .

Измерва се във ватове.

Реактивна мощност. Електрическа мощност, която характеризира натоварването на електрическата верига за променлив ток от трептенията на електромагнитното поле в нея. За синусен ток реактивната мощност

(U, I са ефективните стойности на напрежението и тока, е ъгълът на фазовата разлика). Реактивната мощност се измерва във варове (реактивни волтампери).

Привидна мощност. Цялата мощност, която консумира електрическа верига за променлив ток, съдържаща активни, индуктивни и капацитивни консуматори. Привидната мощност

(U - напрежение, I - ток); измерва се във волтампери.